آرایه های شعر دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

بستن