به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دیوان حافظ

بستن