تعبیر روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ ها برخاست

بستن