تعبیر شعر برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

بستن