تعبیر شعر دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

بستن