تعبیر شعر سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

بستن