تعبیر شعر گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

بستن