تعبیر شعر یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

بستن