تعبیر غزل آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

بستن