تعبیر غزل خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

بستن