تعبیر غزل در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

بستن