تعبیر غزل دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

بستن