تعبیر غزل مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

بستن