تعبیر غزل مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

بستن