تعبیر غزل یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

بستن