تعبیر فال حافظ چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

بستن