تعبیر فال گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

بستن