تعبیر چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

دکمه بازگشت به بالا