توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود

بستن