جرعه ای از لب لعلش نچشیدیم و برفت

دکمه بازگشت به بالا