خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست همایون شجریان

بستن