ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد

بستن