شرح و تفسیر خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

بستن