مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد راسخون

بستن