معنی شعر آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

بستن