معنی شعر حافظ رونق عهد شباب است دگر بستان را

بستن