معنی شعر حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

بستن