معنی فال مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

بستن