چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست تفسیر

دکمه بازگشت به بالا