گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب تفسیر

بستن