گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب راسخون

بستن